Zonder kleine lettertjes

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIKO KOFFIE SERVICE B.V. hierna te noemen Miko Koffie Service, gevestigd en kantoorhoudende te Valkenswaard. Miko Koffie Service houdt zich bezig met de verkoop en levering van zaken, levering van diensten, verhuur van zaken en het in bruikleen geven van zaken aan niet-consumenten in de zin van afdeling 3, titel 5, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van ieder van de hiervoor genoemde categorieën van activiteiten gelden de hierna in hoofdstuk I, II respectievelijk III genoemde voorwaarden.

I. ALGEMENE LEVERINGS- UITVOERINGS- EN KOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten etc. met betrekking de levering van diensten, de verkoop en levering van zaken, de verhuur (inclusief bruikleen) van zaken door of vanwege Miko Koffie Service, alsmede de uitvoering daarvan.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Ook overigens moeten afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met Miko Koffie Service worden overeengekomen.
4. Indien Miko Koffie Service schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.
5. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.
6. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.

Artikel 2: Totstandkoming
1. Het doen van offerte door Miko Koffie Service is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, als Miko Koffie Service de order schriftelijk heeft bevestigd aan wederpartij binnen 14 dagen na plaatsing daarvan, dan wel met de uitvoering daarvan feitelijk een aanvang heeft gemaakt. Indien het een serviceabonnement betreft, is de overeenkomst eerst tot stand gekomen na ondertekening van het door Miko Koffie Service aan te leveren contract.
2. Orders door vertegenwoordigers en / of andere tussenpersonen van Miko Koffie Service aangenomen, door hen gemaakte afspraken en / of toezeggingen alsmede eventueel later gemaakte aanvullingen en / of wijzigingen en / of mondelinge toezeggingen gedaan door Miko Koffie Service, zijn slechts bindend, indien Miko Koffie Service deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.
3. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61, lid 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Voor leveranties, waarvoor gezien aard en omvang geen offerte en / of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke factuur geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5. Miko Koffie Service is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Voor zover mogelijk zal Miko Koffie Service hieromtrent met wederpartij overleg plegen.

Artikel 3: Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en / of door Miko Koffie Service is aangegeven, gelden alle opgegeven prijzen in euro’s, inclusief verzendkosten en accijnzen, doch exclusief BTW.
2. Voor de door Miko Koffie Service aan wederpartij te leveren zaken respectievelijk diensten, gelden de prijzen zoals die op het tijdstip van levering door Miko Koffie Service worden gehanteerd. Op verzoek van wederpartij zal Miko Koffie Service aan haar een opgave doen van die prijzen.
3. Prijswijzigingen, waartoe Miko Koffie Service te allen tijde gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan wederpartij. Aan het niet ontvangen van een dergelijke mededeling kan wederpartij niet het recht ontlenen tot levering tegen de oude prijs.

Artikel 4: Levering en transport
1. De overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Miko Koffie Service schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen.
2. Levering der zaken geschiedt franco aan het met wederpartij overeengekomen (vaste) afleveradres, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Miko Koffie Service is slechts verplicht daar te leveren waar dit met het door haar gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is. Wederpartij is verplicht om aldaar de zaken in ontvangst te nemen.
3. De verkochte zaken gelden als geleverd op het moment dat zij, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, op de overeengekomen plaats aan wederpartij ter beschikking worden gesteld.
4. Onder ter beschikking stellen wordt ten deze verstaan het geïnstalleerd achterlaten van het geleverde, met dien verstande dat die installatie niet meer werkzaamheden omvat dan het aansluiten van de waterslang op een reeds aanwezige stopkraan en het pluggen van de stekker in een reeds aanwezig stopcontact. Indien noodzakelijk dient door of vanwege wederpartij voornoemde stopkraan en / of stopcontact te worden aangebracht.
5. Wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de te leveren zaken respectievelijk diensten zo snel mogelijk na aankomst van het personeel van Miko Koffie Service kunnen worden gelost (en geïnstalleerd) respectievelijk verricht.

Artikel 5: Risico / eigendomsvoorbehoud
1. Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat over op wederpartij direct na levering daarvan.
2. Wanneer partijen in afwijking van de in artikel 4, lid 2 van dit hoofdstuk bepaalde hoofdregel schriftelijk levering af magazijn van Miko Koffie Service zijn overeengekomen, gaat het risico met betrekking tot de te leveren zaken over op wederpartij op het moment dat deze zaken zijn geïndividualiseerd en door wederpartij kunnen c.q. moeten worden geladen.
3. Alle door Miko Koffie Service geleverde zaken blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen wederpartij jegens Miko Koffie Service verschuldigd is.
4. In de gevallen, genoemd in artikel 12 van dit hoofdstuk, heeft Miko Koffie Service het recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet (geheel) betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten op schadevergoeding. In die gevallen is iedere vordering welke Miko Koffie Service ten laste van wederpartij heeft ineens en direct opeisbaar.
5. Wederpartij verstrekt op eerste verlangen van Miko Koffie Service een volmacht om (nog) niet betaalde zaken onmiddellijk terug te (doen) nemen, waar deze zich ook bevinden. Wederpartij is verplicht om de door Miko Koffie Service geleverde zaken, zolang deze niet worden gebruikt, kenbaar afgescheiden te houden van andere zaken alsmede deze niet, zonder schriftelijke toestemming van Miko Koffie Service, naar het buitenland te brengen.
6. De door Miko Koffie Service geleverde zaken kunnen door wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch het is wederpartij niet toegestaan zekerheidsrechten op deze zaken dan wel op de opbrengst van de verkoop daarvan te vestigen, noch vorderingen die zij uit hoofde van de verkoop daarvan heeft aan derden te cederen.
7. Ingeval nog niet betaalde door Miko Koffie Service geleverde zaken worden doorverkocht, is wederpartij verplicht de eigendom daarvan voor te behouden en haar vorderingen uit dien hoofde tot het verschuldigde bedrag aan Miko Koffie Service op eerste verlangen van laatstgenoemde te cederen.
8. Indien en zolang Miko Koffie Service eigenaar is van de door haar geleverde goederen, is wederpartij verplicht Miko Koffie Service onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich één van de situaties genoemd in artikel 12 van dit hoofdstuk voordoet, en de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator te wijzen op de eigendomsrechten van Miko Koffie Service.

Artikel 6: Reclame
1. Reclames betreffende de geleverde zaken en / of verrichte werkzaamheden, voorzover betrekking hebbend op uiterlijk waarneembare tekortkomingen alsook terzake van specificatie, hoeveelheid, maat, gewicht of houdbaarheidsdatum, worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 48 uur na levering c.q. uitvoering der werkzaamheden schriftelijk aan Miko Koffie Service zijn gemeld. Voor overige tekortkomingen geldt dat reclamering dient plaats te vinden binnen acht dagen na vaststelling daarvan door wederpartij c.q. nadat wederpartij deze redelijkerwijze had kunnen vaststellen.
2. Indien reclames door Miko Koffie Service gegrond worden bevonden, kan zij te haar keuze hetzij de zaken c.q. de werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft vervangen c.q. herstellen, hetzij het factuurbedrag restitueren.
3. Reclames over facturen dienen eveneens binnen acht dagen na verzenddatum daarvan door Miko Koffie Service te zijn ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde, alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Miko Koffie Service in behandeling genomen.
5. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Miko Koffie Service ten opzichte van laatstgenoemde.

Artikel 7: Garantie
1. Ten aanzien van de door Miko Koffie Service geleverde nieuwe machines geldt een garantietermijn van één jaar. Met betrekking tot overige door Miko Koffie Service geleverde nieuwe materialen geldt een garantietermijn van drie maanden.
2. Terzake van door Miko Koffie Service verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van één maand.
3. Ten aanzien van door Miko Koffie Service geleverde gebruikte machines en / of materialen geldt een garantietermijn van drie maanden.
4. Ingeval van gebreken aan geleverde zaken c.q. uitgevoerde werkzaamheden, welke onder de garantie vallen, zal Miko Koffie Service, te hare keuze, deze gebreken herstellen, de geleverde zaken vervangen, dan wel het factuurbedrag restitueren.
5. Alle garantieaanspraken vervallen, indien wederpartij zelf wijziging(en) of reparatie(s) aan het geleverde c.q. door Miko Koffie Service behandelde (laat) verricht(en), dan wel dit onoordeelkundig behandelt / gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van Miko Koffie Service.

Artikel 8: Opschortingrecht
Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Miko Koffie Service gesloten overeenkomst en / of daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft Miko Koffie Service het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te schorten.

Artikel 9: Vrijwaring en verrekening
1. Indien Miko Koffie Service terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij Miko Koffie Service terzake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten dadingovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak.
2. Eventueel door wederpartij ingediende tegen vorderingen welke door Miko Koffie Service worden betwist kunnen niet door verrekening met en / of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede niet, niet-tijdige of ondeugdelijke uitvoering der werkzaamheden, waaronder installatiewerkzaamheden, geeft aan wederpartij geen recht schadevergoeding te vorderen, tenzij de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomen bestaat in opzet of grove schuld van leidinggevenden van Miko Koffie Service.
2. Onder overmacht aan de zijde van Miko Koffie Service wordt ondermeer verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weersomstandigheden, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan Miko Koffie Service van bij derden bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, een storing in het bedrijf van Miko Koffie Service, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van Miko Koffie Service – onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
3. Onverminderd het hiervoor in lid 1 bepaalde is Miko Koffie Service slechts aansprakelijk voor directe schade.
4. De schadevergoedingsplicht welke op Miko Koffie Service rust ingevolge de voorgaande artikelen wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van Miko Koffie Service, en wordt in ieder geval beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde c.q.
uitgevoerde.

Artikel 11: Ontbinding door wederpartij
1. Mocht Miko Koffie Service als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij zonder in verzuim te kunnen geraken gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van de werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.
2. Mocht de overmachttoestand langer dan een maand duren, dan zal wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die werkzaamheden die tengevolge van de overmacht niet kunnen worden geleverd c.q. uitgevoerd.

Artikel 12: Ontbinding door Miko Koffie Service
Indien wederpartij:
a. in staat van faillissement danwel een faillissementsverzoek tegen de wederpartij bij de rechtbank aanhangig is , tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd ziet worden,
b. komt te overlijden of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der wet of overeenkomst op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Miko Koffie Service door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang (mondeling dan wel schriftelijk) te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

Artikel 13: Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden op de door Miko Koffie Service aan te geven wijze binnen de op de factuur vermelde termijn en zonder enige korting of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Miko Koffie Service is gerechtigd een betalingskorting aan wederpartij toe te kennen welke vooraf aan laatstgenoemde zal worden meegedeeld.
3. Miko Koffie Service is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door wederpartij te verlangen. Indien wederpartij aan dit verlangen niet tegemoet komt heeft Miko Koffie Service het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan Miko Koffie Service de tengevolge daarvan door laatstgenoemde geleden schade te vergoeden.
4. Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt is Miko Koffie Service gerechtigd, onverminderd haar rechten ex artikel 12 van dit hoofdstuk, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling te vorderen.
5. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de door Miko Koffie Service gemaakte invorderingskosten en / of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 14: Rente en kosten
1. Indien om welke reden dan ook betaling van enig door wederpartij aan Miko Koffie Service verschuldigd bedrag niet plaatsvindt binnen acht dagen na het verschuldigd worden van dat bedrag, is wederpartij van rechtswege in verzuim en Miko Koffie Service gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels) rente te berekenen over het nog openstaande bedrag.
2. Ten laste van wederpartij komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen welke Miko Koffie Service tot het effectueren van haar rechten ingevolge de huurovereenkomst nodig mocht oordelen. Betreft het de incasso van een door wederpartij verschuldigd bedrag, dan is Miko Koffie Service gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten aan wederpartij in rekening te brengen welke tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door laatstgenoemde verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 125,-.